CSATLAKOZOM

Ha egyetértesz velünk és szeretnél csapatunk tagja lenni, szeretettel várunk!

 

Lehetsz változást akaró szavazó:

 • párttagként
 • pártoló (támogató) tagként
 • aktivistaként (önkéntesként).

 

 

CSATLAKOZNI SZERETNÉK A VÁLASZ-HOZ!

 

A Pártnak tagja lehet minden olyan cselekvőképes természetes személy, aki

 • betöltötte a tizenhatodik életévét;
 • tagságának nincs törvényi vagy alapszabályi akadálya;
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a Párt célkitűzéseivel egyetért;
 • az Alapszabály, a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el;
 • vállalja, hogy eleget tesz az Alapszabályban meghatározott tagdíjfizetési előírásoknak;
 • nem tagja más, Magyarországon bejegyzett pártnak,
 • rendelkezik a Párt két tagjának ajánlásával (ezt a kérelem benyújtása után kell megszerezni)
 • tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.

 

 

Pártoló (támogató) tagként regisztráltathatja magát az a természetes személy, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy

 • elfogadja a Párt Alapszabályát, célkitűzéseit,
 • tevékenységével erkölcsileg valamint anyagilag támogatja a Pártot.
 • Az Elnökség a pártoló tagok felvételéről egyszerű szótöbbséggel dönt.
 • A pártoló tagok részt vehetnek a Párt rendezvényein, valamint a Közgyűlésen tanácskozási joggal, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségviselővé nem választhatók.
 • A pártoló tagság – a pártoló tag által vállalt anyagi támogatás ellenére – nem jár tagdíjfizetési kötelezettséggel.
 • A pártoló tag címet a Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szavazattöbbséggel meghozott határozatával jogosult megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag az írásban vállalt anyagi támogatásának fizetését hat hónapnál hosszabb időn át elmulasztja, és mulasztását nem menti ki.

 

 

A Párt aktivistája (önkéntese) az a személy, aki:

 • magáénak vallja a Párt céljait és politikai törekvéseit;
 • a Párt felhívására vagy kezdeményezésére a szervezett akciókban személyesen és tevékenyen részt vesz.
 • A Párt önkéntese nem áll a Párttal tagsági jogviszonyban.
 • Az önkéntes jogosult arra, hogy a Párt nyilvános rendezvényeiről tájékoztassák, azokra meghívást kapjon, és azokon véleményét kifejthesse, véleményével és tevékenységével a Párt közpolitikai céljainak megvalósításához hozzájáruljon.
 • Az önkéntesi viszony az érintett bejelentése alapján a központi nyilvántartásba való bejegyzéssel (regisztráció) létrejön, és a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.