A VÁLASZRÓL

A Párt célja

 

 • A VÁLASZ egy olyan demokratikus polgári párt, melynek elsődleges célja a magyar állampolgárok érdekeinek képviselete, valamint egy minden magyar állampolgár számára élhető, modern, alkotmányos demokrácián alapuló, skandináv típusú jogállam kialakítása.
 • Célunk az ország gazdasági és társadalmi jobbítása, a XXI. század vívmányainak integrálása, a tudás megbecsültté tétele, Magyarország társadalmi és politikai megosztottságának csökkentése.
 • Célunk a létbiztonság, a jogbiztonság és a közbiztonság megszilárdítása.
 • Célunk, minden olyan titkosítás feloldása, amely nem okoz nemzetbiztonsági kockázatot.
 • Célunk egy tudás alapú társadalom kiépítése, a kultúra sokszínűségének és a művészet szabadságának elfogadása és elfogadtatása.
 • Célunk a sajtó és a média párt- és kormánypolitikától függetlenné válása, valamint képessé tétele a közvélemény és az állampolgárok hiteles és korrekt tájékoztatására.
 • Célunk egy olyan ország létrehozása, amelyben a jogok és kötelességek mindenkire egyformán vonatkoznak, ahol bárki kérdezhet, tanulhat, véleményt mondhat – büntetlenül, ahol a vezetők felelősséggel tartoznak a döntéseikért, és ahol nem kell félelemben élni a véleménynyilvánítás, a politikai és vallási hovatartozás miatt.
 • Célunk, hogy a vezető állami pozíciók betöltésénél a kiemelkedő szakmai tudás és alkalmasság legyen a legfontosabb szempont – pártállástól, vallástól és nemtől függetlenül – ne pedig a párthűség és lojalitás.
 • Célunk, hogy Magyarországot egy olyan hozzáértő szakemberekből álló kormány irányítsa, amelyik képes megoldást találni az országos problémákra.
 • Célunk egy hatékony, gazdaságos és átlátható államszervezet kialakítása, melynek kiemelt feladata az emberek életminőségének javítása.
 • Célunk egy olyan Parlament létrehozása, ahol a képviselők tisztában vannak azzal, hogy őket a nép választotta, így kötelességük a munkahelyükön megjelenni, szavazásra feltett kérdésekben teljes körűen tájékozódni, feladatuk az ország és a választók érdekeinek képviselete egyéni és/vagy pártérdekeik helyett, s ahol a választóknak joga van felelősségre vonni azt a képviselőt, akinek a munkájával elégedetlen.
 • Célunk, hogy azok a politikusok és tisztségviselők, akik anyagi és/vagy erkölcsi kárt okoztak az államnak és a magyar népnek, felelősségre vonásra kerüljenek.
 • Célunk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaállításával biztosítható legyen, akárki kerül Magyarországon hatalmi pozícióba, ne használhassa a hatalmat saját érdekeinek érvényre juttatására, ne alakíthassa át a törvényeket saját érdekei szerint, és ne tudja egyoldalúan megszüntetni a független intézményrendszereket és eltávolítani azok vezetőit.
 • Célunk a hatalom megosztási elvének, a független intézményrendszereknek és az államhatalmat ellenőrző kontrollpontoknak a helyreállítása.
 • Célunk a demokratikus intézményrendszer megerősítése, az ország sorsával kapcsolatos sarkalatos döntésekben a közvetlen demokrácia eszközeivel az állampolgári részvétel erősítése, tudatos állampolgárok képzése, a szakmai párbeszéd és társadalmi kontroll kialakítása.
 • Célunk, hogy az állami és európai uniós források azokra a területekre kerüljenek, amelyek az állampolgárok érdekeit szolgálják.
 • Célunk a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, az emberek életminőségének javítása, az esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása, az emberhez méltó élet biztosítása, a gyermekvédelem kiemelt kezelése és a családon belüli erőszak felszámolása.
 • Célunk, hogy természeti értékeink és erőforrásaink és környezetünk védelmének biztosításával egy minden tekintetben stabil és jobb állapotban lévő országot adjunk át a jövő nemzedékének.
 • Célunk a mezőgazdaság újjáélesztése, az ország erőforrásainak gazdaságos felhasználása.
 • Célunk a tisztességes, korrupciómentes piaci verseny támogatása.
 • Célunk, hogy mindenkinek lehetősége legyen a tisztességes munkához és a biztos megélhetéshez. A demokratikus érdekegyeztetési mechanizmus kialakításához fontosnak tartjuk a szakszervezetek megerősítését.
 • Célunk, hogy az országban megszűnjön a gyűlöletkeltés és a diszkrimináció.
 • Fontosnak tartjuk a szociális háló felépítését, a méltányos közteherviselést, a jól felszerelt és megbízható egészségügyi ellátás létrehozását, a szabad, magas színvonalú és mindenki számára elérhető köz- és felsőoktatás megteremtését.
 • Célunk, hogy országunk az Európai Unió hasznos és megbecsült tagjává váljon.
 • Célunk, hogy az országgal kapcsolatos kérdésekben csak azok szavazhassanak, akiket ez közvetlenül érint, azaz itt élnek vagy örömmel hazatérnének.
 • Célunk az állam és az egyház szétválasztása.
 • Célunk az állatok kiemelt védelme, állatrendőrség létrehozása.
 • Egy XXI. századi, európai Magyarországot akarunk, ahol újra öröm lesz majd élni, ahová hazatérnek az országot elhagyó szakemberek, és újra büszkén mondhatjuk ki: magyar vagyok!

 

Értékrendünk

 • Az emberi jogok tiszteletben tartása, azaz más emberek jogainak, értékeinek és érdekeinek tisztelete.
 • Alkotmányosság, köztársaság, jogállamiság.
 • Szabadság, egyenlőség, emberség, szolidaritás, társadalmi igazságosság.
 • Méltóság, tudás megszerzéséhez, munkához és méltó megélhetéshez való jog.
 • Alapvető szabadságjogok mindenkinek.
 • Összetartó, kulturált Magyarország.
 • Fenntartható fejlődés a jelen és a jövő generációiért.
 • Átlátható, korrupciómentes közélet.
 • A Párt elutasítja a kirekesztés és negatív megkülönböztetés minden – társadalmi, etnikai, gazdasági, nemi, vallási, világnézeti, valamint életkorhoz kapcsolódó – formáját, valamint elutasít minden, akár bal-, akár jobboldali eszmékre hivatkozó diktatúrát, tekintélyuralmi törekvést, a demokratikus intézmények kiüresítését, a nemzet és a társadalom megosztására tett manipulatív kísérletet.

 

Céljai megvalósítása érdekében a Párt elsősorban a következő feladatokat látja el:

Feladatunk az általunk vallott értékek és célok minél szélesebb körben való megismertetése és érvényre juttatása, valamint a közvetlen demokrácia erősítése.

Céljaink elérése érdekében
 • támogatókat és szimpatizánsokat gyűjtünk;
 • önálló tájékoztatási, oktatási tevékenységet végzünk, álláspontunkat, javaslatainkat és következtetéseinket tagjaink és a közvélemény előtt rendszeresen nyilvánossá tesszük, honlapot üzemeltetünk, kiadványokat adunk ki, politikai rendezvényeket és akciókat tartunk;
 • együttműködünk minden hasonlóan gondolkodó, demokratikus értékeket valló civil és politikai szervezettel, mozgalommal;
 • jelölteket állítunk az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.